جهت یافتن دوره های آموزشی آنلاین ، بسته های آموزشی ویدیوئی ، پادکست ها سایر موارد مورد علاقه خود، تمام یا بخشی از عنوان دوره یا محصول مورد نظر خود را در کادر زیر جستجو کنید ...

طراحی سیستم های روشنایی با نرم افزار DIALux Evo

درس اول

خصوصیات نرم افزار دیالوکس ایو

درس دوم

حداقل سخت افزار مورد نیاز و سخت افزار پیشنهادی
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس دوم دوره آموزشی DIALux Evo – حداقل سخت افزار مورد نیاز و سخت افزار پیشنهادی

درس سوم

شروع کار با نرم افزار و معرفی قسمت های مختلف پنجره ورودی
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ریدینگ : دانلود درس سوم – شروع کار با نرم افزار و معرفی قسمت های مختلف پنجره ورودی

درس چهارم

بررسی قسمت General جهت انجام تنظیمات اصلی نرم افزار
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ریدینگ : دانلود درس چهارم – بررسی قسمت General جهت انجام تنظیمات اصلی نرم افزار

درس پنجم

معرفی قسمت های مختلف پنجره طراحی
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ریدینگ : دانلود درس پنجم – معرفی قسمت های مختلف پنجره طراحی

درس ششم

اضافه نمودن نقشه AutoCAD به پروژه
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس ششم دوره آموزشی DIALux Evo – اضافه نمودن نقشه AutoCAD به پروژه
ریدینگ : دانلود درس ششم – اضافه نمودن نقشه AutoCAD به پروژه

درس هفتم

ترسیم ساختمان و انجام فضا بندی
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس هفتم دوره آموزشی DIALux Evo – ترسیم ساختمان و انجام فضا بندی
ریدینگ : دانلود درس هفتم – ترسیم ساختمان و انجام فضا بندی

درس هشتم

بررسی ضریب تعمیر و نگهداری
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس هشتم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی ضریب تعمیر و نگهداری
ریدینگ : دانلود درس هشتم – بررسی ضریب تعمیر و نگهداری

درس نهم

ترسیم درها و پنجره های ساختمان
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس نهم دوره آموزشی DIALux Evo – ترسیم درها و پنجره ها در پروژه
ریدینگ : دانلود درس نهم – ترسیم درها و پنجره ها در پروژه

درس دهم

ترسیم ستون ها و سقف در پروژه
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس دهم دوره آموزشی DIALux Evo – ترسیم ستون ها و سقف در پروژه
ریدینگ : دانلود درس دهم – ترسیم ستون ها و سقف در پروژه

درس یازدهم

اضافه نمودن مبلمان در پروژه
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس یازدهم دوره آموزشی DIALux Evo – اضافه نمودن مبلمان به پروژه
ریدینگ : دانلود درس یازدهم – اضافه نمودن مبلمان به پروژه

درس دوازدهم

انتخاب رنگ و پوشش محیط (Texture)
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس دوازدهم دوره آموزشی DIALux Evo – انتخاب رنگ و نوع پوشش محیط شامل دیوارها، سقف ، کف و مبلمان
ریدینگ : دانلود درس دوازدهم – انتخاب رنگ و نوع پوشش محیط شامل دیوارها، سقف ، کف و مبلمان

درس سیزدهم

جستجو و انتخاب چراغ های مناسب مورد نیاز پروژه
3 ویدئو, 3 ریدینگ
ویدیو: درس سیزدهم دوره آموزشی DIALux Evo – جستجو و انتخاب چراغ های مورد نیاز پروژه (قسمت اول)
ویدیو: درس سیزدهم دوره آموزشی DIALux Evo – جستجو و انتخاب چراغ های مورد نیاز پروژه (قسمت دوم)
ویدیو: درس سیزدهم دوره آموزشی DIALux Evo – جستجو و انتخاب چراغ های مورد نیاز پروژه (قسمت سوم)
ریدینگ : دانلود قسمت اول از درس سیزدهم – جستجو و انتخاب چراغ های مورد نیاز پروژه
ریدینگ : دانلود قسمت دوم از درس سیزدهم – جستجو و انتخاب چراغ های مورد نیاز پروژه
ریدینگ : دانلود قسمت سوم از درس سیزدهم – جستجو و انتخاب چراغ های مورد نیاز پروژه

درس چهاردهم

بررسی روش های مختلف چیدمان چراغها متناسب با نوع فضا
2 ویدئو, 2 ریدینگ
ویدیو: درس چهاردهم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی روش های مختلف چیدمان چراغها متناسب با نوع فضا (قسمت اول)
ویدیو: درس چهاردهم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی روش های مختلف چیدمان چراغها متناسب با نوع فضا (قسمت دوم)
ریدینگ : دانلود قسمت اول درس چهاردهم – بررسی روش های مختلف چیدمان چراغها متناسب با نوع فضا
ریدینگ : دانلود قسمت دوم از درس چهاردهم – بررسی روش های مختلف چیدمان چراغها متناسب با نوع فضا

درس پانزدهم

بررسی تنظیمات استاندارد و ایجاد استاندارد جدید مورد نظر
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس پانزدهم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی تنظیمات استاندارد و ایجاد استاندارد جدید مورد نظر
ریدینگ : دانلود درس پانزدهم – بررسی تنظیمات استاندارد و ایجاد استاندارد جدید مورد نظر

درس شانزدهم

بررسی نتیجه محاسبات و ذکر انواع روش های محاسبات
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس شانزدهم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی نتیجه محاسبات و ذکر انواع روش های محاسبات
ریدینگ : دانلود درس شانزدهم – بررسی نتیجه محاسبات و ذکر انواع روش های محاسبات

درس هفدهم

تولید عکس از پروژه شبیه سازی شده جهت مشاهده نتیجه نهایی
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس هفدهم دوره آموزشی DIALux Evo – تولید عکس از پروژه شبیه سازی شده جهت مشاهده نتیجه نهایی
ریدینگ : دانلود درس هفدهم – تولید عکس از پروژه شبیه سازی شده جهت مشاهده نتیجه نهایی

درس هجدهم

تولید اسناد خروجی بصورت فایل PDF
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس هجدهم دوره آموزشی DIALux Evo – تولید اسناد خروجی به صورت فایل pdf
ریدینگ : دانلود درس هجدهم – تولید اسناد خروجی به صورت فایل pdf

درس نوزدهم

ایجاد خروجی اتوکد از فایل های پروژه
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس نوزدهم دوره آموزشی DIALux Evo – ایجاد خروجی اتوکد از پروژه
ریدینگ : دانلود درس نوزدهم – ایجاد خروجی اتوکد از پروژه

درس بیستم

بررسی حالات مختلف اثر روشنایی روز در طراحی و عملکرد سیستم روشنایی
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس بیستم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی قسمتهای مختلف Display option
ریدینگ : دانلود درس بیستم – بررسی قسمتهای مختلف Display option

درس بیست و یکم

طراحی روشنایی ساختمان به روش ساده
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس بیست و یکم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی حالات مختلف اثر روشنایی روز در طراحی و عملکرد سیستم روشنایی
ریدینگ : دانلود درس بیست و یکم – بررسی حالات مختلف اثر روشنایی روز در طراحی و عملکرد سیستم روشنایی

درس بیست و دوم

انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها
2 ویدئو, 2 ریدینگ
ویدیو: درس بیست و دوم دوره آموزشی DIALux Evo – طراحی روشنایی ساختمان به روش ساده (قسمت اول)
ویدیو: درس بیست و دوم دوره آموزشی DIALux Evo – طراحی روشنایی ساختمان به روش ساده (قسمت دوم)
ریدینگ : دانلود قسمت اول درس بیست و دوم – طراحی روشنایی ساختمان به روش ساده
ریدینگ : دانلود قسمت دوم از درس بیست و دوم – طراحی روشنایی ساختمان به روش ساده

درس بیست و سوم

بررسی قسمت Calculation Objects جهت بررسی دقیقتر روشنایی در پروژه
3 ویدئو, 3 ریدینگ
ویدیو: درس بیست و سوم دوره آموزشی DIALux Evo – انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها (قسمت اول)
ویدیو: درس بیست و سوم دوره آموزشی DIALux Evo – انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها (قسمت دوم)
ویدیو: درس بیست و سوم دوره آموزشی DIALux Evo – انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها (قسمت سوم)
ریدینگ : دانلود قسمت اول از درس بیست و سوم دوره – انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها
ریدینگ : دانلود قسمت دوم از درس بیست و سوم – انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها
ریدینگ : دانلود قسمت سوم از درس بیست و سوم – انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها

درس بیست و چهارم

بررسی اثر خیرگی چراغ های استفاده شده در پروژه
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس بیست و چهارم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی اثر خیرگی چراغ های استفاده شده در پروژه
ریدینگ : دانلود درس بیست و چهارم – بررسی اثر خیرگی چراغ های استفاده شده در پروژه

درس بیست و پنجم

بررسی قسمتهای مختلف Display option
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس بیست و پنجم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی قسمتهای مختلف Display option
ریدینگ : دانلود درس بیست و پنجم – بررسی قسمتهای مختلف Display options

درس بیست و ششم

دسته بندی چراغ ها در نواحی مختلف پروژه به صورت دلخواه و ایجاد سناریو های مختلف روشنایی
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس بیست و ششم دوره آموزشی DIALux Evo – دسته بندی چراغ ها در نواحی مختلف پروژه به صورت دلخواه و ایجاد سناریو های مختلف روشنایی
ریدینگ : دانلود درس بیست و ششم – دسته بندی چراغ ها در نواحی مختلف پروژه به صورت دلخواه و ایجاد سناریو های مختلف روشنایی

درس بیست و هفتم

انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز
3 ویدئو, 4 ریدینگ
ویدیو: درس بیست و هفتم دوره آموزشی DIALux Evo – انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز (قسمت اول)
ویدیو: درس بیست و هفتم دوره آموزشی DIALux Evo – انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز (قسمت دوم)
ویدیو: درس بیست و هفتم دوره آموزشی DIALux Evo – انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز (قسمت سوم)
ریدینگ : دانلود قسمت اول از درس بیست و هفتم – انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز
ریدینگ : دانلود قسمت دوم از درس بیست و هفتم – انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز
ریدینگ : دانلود قسمت سوم از درس بیست و هفتم – انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز
ریدینگ : دانلود فایل نقشه اتوکد فضای باز Outdoor

درس بیست و هشتم

ایجاد راه پله در پروژها
2 ویدئو, 2 ریدینگ
ویدیو: درس بیست و هشتم دوره آموزشی DIALux Evo – ایجاد راه پله در پروژها (قسمت اول)
ویدیو: درس بیست و هشتم دوره آموزشی DIALux Evo – ایجاد راه پله در پروژها (قسمت دوم)
ریدینگ : دانلود قسمت اول از درس بیست و هشتم – ایجاد راه پله در پروژها
ریدینگ : دانلود قسمت دوم از درس بیست و هشتم – ایجاد راه پله در پروژها

درس بیست و نهم

روش ایجاد پروژه بدون نقشه اتوکد با استفاده از اسکیس (sketch) و عکس
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس بیست و نهم دوره آموزشی DIALux Evo – توصیف خطوط کمکی و روش ایجاد پروژه بدون نقشه اتوکد با استفاده از اسکیس (sketch) و عکس
ریدینگ : دانلود درس بیست و نهم – توصیف خطوط کمکی و روش ایجاد پروژه بدون نقشه اتوکد با استفاده از اسکیس (sketch) و عکس

درس سی ام

طراحی روشنایی استخر و مشاهده اثر انعکاس نور در آب
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی ام دوره آموزشی DIALux Evo – معرفی ابزار برش ، طراحی روشنایی استخر و مشاهده اثر انعکاس نور در آب
ریدینگ : دانلود درس سی ام – معرفی ابزار برش ، طراحی روشنایی استخر و مشاهده اثر انعکاس نور در آب

درس سی و یکم

ایجاد سقف کاذب
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و یکم دوره آموزشی DIALux Evo – ایجاد سقف کاذب
ریدینگ : دانلود درس سی و یکم – ایجاد سقف کاذب

درس سی و دوم

طراحی روشنایی به صورت نور مخفی
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و دوم دوره آموزشی DIALux Evo – طراحی روشنایی به صورت نور مخفی
ریدینگ : دانلود درس سی و دوم – طراحی روشنایی به صورت نور مخفی

درس سی و سوم

اضافه نمودن عکس به پروژه
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و سوم دوره آموزشی DIALux Evo – اضافه نمودن عکس به پروژه
ریدینگ : دانلود درس سی و سوم – اضافه نمودن عکس به پروژه

درس سی و چهارم

نکات تکمیلی و ترفندها - قسمت اول
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و چهارم دوره آموزشی DIALux Evo – نکات تکمیلی و ترفندها – بررسی مشکلات اضافه نمودن نقشه های Autocad
ریدینگ : دانلود درس سی و چهارم – نکات تکمیلی و ترفندها ( بررسی مشکلات اضافه نمودن نقشه های Autocad)

درس سی و پنجم

نکات تکمیلی و ترفندها - قسمت دوم
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و پنجم دوره آموزشی DIALux Evo – نکات تکمیلی و ترفندها – استفاده همزمان چندین نقشه و عکس به تعداد دلخواه به عنوان زیر دست
ریدینگ : دانلود درس سی و پنجم با عنوان نکات تکمیلی و ترفندها (استفاده همزمان چندین نقشه و عکس به تعداد دلخواه به عنوان زیر دست در دیالوکس ایو)

درس سی و ششم

نکات تکمیلی و ترفندها - قسمت سوم
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و ششم دوره آموزشی DIALux Evo – نکات تکمیلی و ترفندها – انواع روش های ترکیب ، دسته بندی و چیدمان اشیاء
ریدینگ : دانلود درس سی و ششم – نکات تکمیلی و ترفندها – انواع روش های ترکیب ، دسته بندی و چیدمان اشیاء

درس سی و هفتم

نکات تکمیلی و ترفندها - قسمت چهارم
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و هفتم دوره آموزشی DIALux Evo – نکات تکمیلی و ترفندها – تغییر نوع لامپ چراغ ، اضافه نمودن فیلتر روشنایی و بررسی تعاریف و عملکرد CRI , CCT
ریدینگ : دانلود درس سی و هفتم – نکات تکمیلی و ترفندها – تغییر نوع لامپ چراغ ، اضافه نمودن فیلتر روشنایی و بررسی تعاریف و عملکرد CRI , CCT

درس سی و هشتم

نکات و ترفند ها - قسمت پنجم
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و هشتم دوره آموزشی DIALux Evo – نکات تکمیلی و ترفندها –  مصرف انرژی سیستم روشنایی
ریدینگ : دانلود درس سی و هشتم – نکات تکمیلی و ترفندها – مصرف انرژی سیستم روشنایی

درس سی و نهم

نکات و ترفند ها - قسمت ششم
1 ویدیو , 2 ریدینگ
ویدیو: درس سی و نهم دوره آموزشی DIALux Evo – نکات تکمیلی و ترفندها – اضافه نمودن پرده به پنجره ها و مشاهده اثر آن در محاسبات روشنایی روز
ریدینگ : دانلود درس سی و نهم – نکات تکمیلی و ترفندها – اضافه نمودن پرده به پنجره ها و مشاهده اثر آن در محاسبات روشنایی روز
ریدینگ : پلاگین درس سی و نهم – دانلود پلاگین پرده های شرکت Hella

درس چهلم

نکات و ترفند ها - قسمت هفتم
2 ویدئو, 2 ریدینگ
ویدیو: درس چهلم دوره آموزشی DIALux Evo- نکات تکمیلی و ترفندها – روشنایی نما (قسمت اول)
ویدیو: درس چهلم دوره آموزشی DIALux Evo- نکات تکمیلی و ترفندها – روشنایی نما (قسمت دوم)
ریدینگ : دانلود قسمت اول درس چهلم – نکات تکمیلی و ترفندها – روشنایی نما
ریدینگ : دانلود قسمت دوم درس چهلم – نکات تکمیلی و ترفندها – روشنایی نما

درس چهل و یکم

موارد جدید در نسخه 9.1 نرم افزار DIALuxEvo
1 ویدیو
ویدیو: درس چهل و یکم دوره آموزشی DIALux Evo – وارد جدید در نسخه 9.1 نرم افزار دیالوکس ایو

درس چهل و دوم

موارد جدید در ورژن 10 نرم افزار DIALuxEvo
2 ویدئو
ویدیو: درس چهل و دوم دوره آموزشی DIALux Evo – محاسبات روشنایی ایمنی و روشنایی اضطراری
ویدیو: درس چهل و دوم دوره آموزشی DIALux Evo – مباحث Documentation و اسلایدر RGB

درس چهل و سوم

موارد جدید در ورژن 10.1 نرم افزار DIALuxEvo
1 ویدیو
ویدیو: موارد جدید در ورژن 10.1 نرم افزار DIALuxEvo

ایمیل پشتیبانی

ایمیل پشتیبانی دوره
1 ریدینگ :
ریدینگ : ایمیل پشتیبانی دانشجویان دوره آموزش آنلاین طراحی سیستم های روشنایی با نرم افزار DIALux Evo

با ما تماس بگیرید 03136639122  ما را دنبال کنید

ALT تصویر

همه دوره ها

  /  آموزش آنلاین  /  طراحی سیستم های روشنایی با نرم افزار DIALux Evo

طراحی سیستم های روشنایی با نرم افزار DIALux Evo

تومان787000
دوره آموزشی مهندسی روشنایی با DIALux Evo

درباره این دوره

سر فصل دوره آموزشی طراحی سیستم های روشنایی با  نرم افزار DIALux Evo

در این دوره آموزشی که در قالب 9 ساعت و 30 دقیقه فیلم آموزشی با کیفیت Full HD و بصورت آنلاین در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است با بیانی ساده و بصورت مرحله به مرحله با صفر تا 100 طراحی سیستم روشنایی با نرم افزار دیالوکس ایو آشنا خواهید شد. در پایان این آموزش درس های 34تا 40 با موضوع نکات و ترفند های نرم افزار دیالوکس ایو بعنوان هدیه ما به شما عزیزان بصورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که بلافاصله پس از ثبت نام و خرید دوره آموزشی در بخش ” فایل های آموزشی دوره ” به فیلم های آموزشی دسترسی خواهید داشت.

 


شهریه اصلی : 945000  تومان        شهریه با تخفیف:  787000 تومان


معرفی نرم افزار دیالوکس ایو

نرم افزار دیالوکس ایو یک نرم افزار قدرتمند و حرفه ای جهت طراحی، محاسبات و شبیه سازی روشنایی می باشد. این نرم افزار رایگان بوده و مطابق با آمار سایت دیالوکس بیش از 700 هزار استفاده کننده در سراسر دنیا دارد.تا کنون این نرم افزار از 25 زبان پشتیبانی می نماید.
نرم افزار دیالوکس ایو چند سالی است جایگزین نرم افزار دیالوکس 4.12 شده است، و چند سالی است که تنها نرم افزار دیالوکس ایو توسط شرکت سازنده آن توسعه داده می شود.البته شما می توانید در صورت نیاز هر دو نرم افزار را روی یک سیستم به طور همزمان داشته باشید.
با کمک این نرم افزار شما می توانید از یک اتاق ساده تا کل یک ساختمان با فضاهای بیرونی را جهت انجام محاسبات روشنایی شبیه سازی نمایید.به طور کلی این نرم افزار جهت موارد زیر مناسب می باشد.

 • مناسب جهت طراحی کل ساختمان
 • مناسب جهت طراحی فضاهای بیرونی و فضای بیرونی و داخلی به طور هم زمان
 • مناسب جهت طراحی روشنایی خیابان ها و معابر
 • قابلیت انجام محاسبات روشنایی روز با نور خورشید

سرفصل دوره آموزشی

کلیات

 • خصوصیات نرم افزار دیالوکس ایو
 • حداقل سخت افزار مورد نیاز و سخت افزار پیشنهادی
 • معرفی قسمت های مختلف پنجره ورودی
 • بررسی قسمت General جهت انجام تنظیمات اصلی نرم افزار

موارد ضروری جهت طراحی روشنایی در پروژه های ساختمانی

 • معرفی قسمت های مختلف پنجره طراحی
 • اضافه نمودن نقشه کد
 • ترسیم ساختمان و انجام فضا بندی
 • بررسی ضریب تعمیر و نگهداری
 • ترسیم درها و پنجرها
 • ترسیم ستون ها و سقف
 • اضافه نمودن مبلمان
 • انتخاب رنگ و نوع پوشش محیط شامل دیوار ها ، سقف ، کف و مبلمان ها
 • جستجو و یافتن چراغهای مورد نیاز پروژه
 • بررسی روش های مختلف چیدمان چراغها متناسب با نوع فضا
 • بررسی تنظیمات استاندارد و ایجاد استاندارد جدید مورد نظر
 • بررسی نتیجه محاسبات و ذکر انواع روش های محاسبات
 • تولید عکس از پروژه شبیه سازی شده جهت مشاهده نتیجه نهایی
 • تولید اسناد خروجی بصورت فایل PDF
 • ایجاد خروجی اتوکد از فایل های پروژ

 

سایر قابلیت های طراحی

 • بررسی حالات مختلف اثر روشنایی روز در طراحی و عملکرد سیستم روشنایی
 • طراحی روشنایی ساختمان به روش ساده
 • انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها

موارد تکمیلی

 • بررسی قسمت Calculation Objects جهت بررسی دقیقتر روشنایی در پروژه
 • بررسی اثر خیرگی چراغ های استفاده شده در پروژه
 • بررسی قسمتهای مختلف Display option
 • دسته بندی چراغ ها در نواحی مختلف پروژه بصورت دلخواه و ایجاد سناریو های مختلف روشنایی
 • انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز
 • ایجاد راه پله در پروژه ها
 • روش ایجاد پروژه بدون نقشه اتوکد با استفاده از اسکیس (sketch)  و عکس
 • طراحی روشنایی استخر و مشاهده اثر انعکاس نور در آب
 • ایجاد سقف کاذب
 • طراحی روشنایی بصورت نور مخفی
 • اضافه نمودن عکس به پروژه

نکات و ترفند ها

 • بررسی مشکلات اضافه نمودن نقشه های Autocad
 • استفاده همزمان از نقشه ها و عکس ها به تعداد دلخواه به عنوان زیر دست
 • انواع روش های ترکیب ، دسته بندی و چیدمان اشیاء
 • تغییر نوع لامپ چراغ ، اضافه نمودن فیلتر روشنایی و بررسی تعاریف و عملکرد CRI , CCT
 • مصرف انرژی سیستم روشنایی در نرم افزار دیالوکس ایو
 • اضافه نمودن پرده به پنجره ها و مشاهده اثر آن در محاسبات روشنایی روز
 • طراحی روشنایی نما در نرم افزار DIALux Evo

 

هم اکنون آخرین نسخه نرم افزار DIALux Evo  را دانلود کنید

جهت دانلود نرم افزار دیالوکس ایوو نسخه 10.1  بر روی کلید زیر کلیک کنید

 

تعاریف پایه در مهندسی روشنایی

تعاریف اساسی در مهندسی روشنایی

اگر در حال حاضر قصد خرید بسته آموزشی را ندارید مقاله زیر را با عنوان تعاریف “اساسی در مهندسی” روشنایی مطالعه کنید

در این مقاله با تعاریف اساسی در مهندسی روشنایی آشنا خواهید شد. امروزه بیش از پیش به دانش مهندسی روشنایی در طراحی معماری و تاسیسات الکتریکی ساختمان های مختلف مسکونی ، اداری ، تجاری و صنعتی توجه می شود. با مطالعه این مقاله با تعاریف اساسی مهندسی روشنایی آشنا خواهید شد.

دیگر اساتید

سوالات متداول

چه کسانی می توانند در این دوره آموزشی شرکت کنند؟

کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان گرایش های مختلف مهندسی برق ، معماری و کامپیوتر  می توانند در این دوره آموزشی شرکت کنند.

آیا داشتن دانش پیش زمینه ای یا گذراندن دوره ی پیش نیاز ضروری است؟

آشنایی اولیه با مفاهیم مقدماتی روشنایی به شما در درک بهتر نحوه عملکرد نرم افزار کمک خواهد نمود.

آیا دیالوکس ایو جایگزین دیالوکس 4 شده است ؟

بله ، نرم افزار دیالوکس ایو جایگزین دیالوکس 4 شده است و در آینده تنها این نرم افزار توسعه داده خواهد شد.

آیا با Import نقشه های اتوکد مشکل دارید؟

نرم افزار دیالوکس ایو  فقط ورژن های 2000, 2004, 2007, 2010 و 2013 اتوکد را ساپورت می نماید پس مطمئن شوید که فایل DWG شما با یکی از این فرمت ها ذخیره شده باشد.

سرفصل دروس

نرم افزار دیالوکس ایو یک نرم افزار قدرتمند و حرفه ای جهت طراحی، محاسبات و شبیه سازی روشنایی می باشد. این نرم افزار رایگان بوده و مطابق با آمار سایت دیالوکس بیش از 700 هزار استفاده کننده در سراسر دنیا دارد.تا کنون این نرم افزار از 25 زبان پشتیبانی می نماید. نرم افزار دیالوکس ایو چند سالی است جایگزین نرم افزار دیالوکس 4.12 شده است، و چند سالی است که تنها نرم افزار دیالوکس ایو توسط شرکت سازنده آن توسعه داده می شود.البته شما می توانید در صورت نیاز هر دو نرم افزار را روی یک سیستم به طور همزمان داشته باشید.

درس اول 0 /3

خصوصیات نرم افزار دیالوکس ایو

در این بخش با خصوصیات ، قابلیت ها و ویژگی های کلی نرم افزار DIALux Evo آشنا می شوید

1 ویدیو , 2 ریدینگ
ریدینگ : دانلود درس اول – خصوصیات نرم افزار دیالوکس ایو
3:25 دقیقه

درس دوم 0 /2

حداقل سخت افزار مورد نیاز و سخت افزار پیشنهادی

در این بخش با حداقل سخت افزار مورد نیاز و سخت افزار پیشنهادی جهت نصب و کار با نرم افزار دیالوکس ایو آشنا می شوید

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس دوم دوره آموزشی DIALux Evo – حداقل سخت افزار مورد نیاز و سخت افزار پیشنهادی
4 دقیقه

درس سوم 0 /2

شروع کار با نرم افزار و معرفی قسمت های مختلف پنجره ورودی

در این بخش کار با نرم افزار را آغاز کرده و با قسمت های مختلف پنجره ورودی نرم افزار دیالوکس ایو آشنا می شوید

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ریدینگ : دانلود درس سوم – شروع کار با نرم افزار و معرفی قسمت های مختلف پنجره ورودی
7:55 دقیقه

درس چهارم 0 /2

بررسی قسمت General جهت انجام تنظیمات اصلی نرم افزار

در این بخش به بررسی قسمت General پرداخته و با تنظیمات اصلی نرم افزار آشنا می شوید.

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ریدینگ : دانلود درس چهارم – بررسی قسمت General جهت انجام تنظیمات اصلی نرم افزار
7:40 دقیقه

درس پنجم 0 /2

معرفی قسمت های مختلف پنجره طراحی

در این قسمت از آموزش با قسمت های مختلف پنجره طراحی آشنا می شوید

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ریدینگ : دانلود درس پنجم – معرفی قسمت های مختلف پنجره طراحی
4:23 دقیقه

درس ششم 0 /2

اضافه نمودن نقشه AutoCAD به پروژه

در این بخش با چگونگی اضافه نمودن نقشه های ترسیم شده در AutoCAD به پروژه آشنا می شوید.

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس ششم دوره آموزشی DIALux Evo – اضافه نمودن نقشه AutoCAD به پروژه
7:52 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس ششم – اضافه نمودن نقشه AutoCAD به پروژه
7:52 دقیقه

درس هفتم 0 /2

ترسیم ساختمان و انجام فضا بندی

در این بخش با ترسیم ساختمان و انجام فضا بندی آشنا خواهید شد

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس هفتم دوره آموزشی DIALux Evo – ترسیم ساختمان و انجام فضا بندی
14:00 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس هفتم – ترسیم ساختمان و انجام فضا بندی
14:00 دقیقه

درس هشتم 0 /2

بررسی ضریب تعمیر و نگهداری

در این بخش نحوه بررسی ضریب تعمیر و نگهداری و اثرات ضرایب تعمیر و نگهداری در محاسبات آموزش داده می شود.

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس هشتم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی ضریب تعمیر و نگهداری
4:05 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس هشتم – بررسی ضریب تعمیر و نگهداری
4:05 دقیقه

درس نهم 0 /2

ترسیم درها و پنجره های ساختمان

در این قسمت روش ترسیم درها و پنجره های ساختمان آموزش داده می شود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس نهم دوره آموزشی DIALux Evo – ترسیم درها و پنجره ها در پروژه
13:15 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس نهم – ترسیم درها و پنجره ها در پروژه
13:15 دقیقه

درس دهم 0 /2

ترسیم ستون ها و سقف در پروژه

در این قسمت چگونگی ترسیم ستون ها و سقف در پروژه آموزش داده می شود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس دهم دوره آموزشی DIALux Evo – ترسیم ستون ها و سقف در پروژه
10:55 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس دهم – ترسیم ستون ها و سقف در پروژه
10:55 دقیقه

درس یازدهم 0 /2

اضافه نمودن مبلمان در پروژه

در این بخش چگونگی اضافه کردن انواع مبلمان به پروژه آموزش داده می شود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس یازدهم دوره آموزشی DIALux Evo – اضافه نمودن مبلمان به پروژه
12:46 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس یازدهم – اضافه نمودن مبلمان به پروژه
12:46 دقیقه

درس دوازدهم 0 /2

انتخاب رنگ و پوشش محیط (Texture)

در این بخش روش انتخاب رنگ و تعیین نوع پوشش (Texture) محیط شامل دیوارها ، سقف ،کف و مبلمان آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس دوازدهم دوره آموزشی DIALux Evo – انتخاب رنگ و نوع پوشش محیط شامل دیوارها، سقف ، کف و مبلمان
11:06 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس دوازدهم – انتخاب رنگ و نوع پوشش محیط شامل دیوارها، سقف ، کف و مبلمان
11:06 دقیقه

درس سیزدهم 0 /6

جستجو و انتخاب چراغ های مناسب مورد نیاز پروژه

در این بخش که شامل 3 درس است با روش جستجو و انتخاب چراغ مناسب با کاربرد و محیط های پروژه آشنا خواهید شد.

3 ویدئو, 3 ریدینگ
ویدیو: درس سیزدهم دوره آموزشی DIALux Evo – جستجو و انتخاب چراغ های مورد نیاز پروژه (قسمت اول)
8:00 دقیقه
ویدیو: درس سیزدهم دوره آموزشی DIALux Evo – جستجو و انتخاب چراغ های مورد نیاز پروژه (قسمت دوم)
15:30 دقیقه
ویدیو: درس سیزدهم دوره آموزشی DIALux Evo – جستجو و انتخاب چراغ های مورد نیاز پروژه (قسمت سوم)
4:56 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت اول از درس سیزدهم – جستجو و انتخاب چراغ های مورد نیاز پروژه
8:00 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت دوم از درس سیزدهم – جستجو و انتخاب چراغ های مورد نیاز پروژه
15:30 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت سوم از درس سیزدهم – جستجو و انتخاب چراغ های مورد نیاز پروژه
4:56 دقیقه

درس چهاردهم 0 /4

بررسی روش های مختلف چیدمان چراغها متناسب با نوع فضا

در این بخش بررسی روش های مختلف چیدمان چراغها متناسب با نوع فضا آموزش داده میشود

2 ویدئو, 2 ریدینگ
ویدیو: درس چهاردهم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی روش های مختلف چیدمان چراغها متناسب با نوع فضا (قسمت اول)
14:16 دقیقه
ویدیو: درس چهاردهم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی روش های مختلف چیدمان چراغها متناسب با نوع فضا (قسمت دوم)
11:45 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت اول درس چهاردهم – بررسی روش های مختلف چیدمان چراغها متناسب با نوع فضا
14:16 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت دوم از درس چهاردهم – بررسی روش های مختلف چیدمان چراغها متناسب با نوع فضا
11:45 دقیقه

درس پانزدهم 0 /2

بررسی تنظیمات استاندارد و ایجاد استاندارد جدید مورد نظر

در این بخش بررسی تنظیمات استاندارد و ایجاد استاندارد جدید مورد نظر آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس پانزدهم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی تنظیمات استاندارد و ایجاد استاندارد جدید مورد نظر
14:00 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس پانزدهم – بررسی تنظیمات استاندارد و ایجاد استاندارد جدید مورد نظر
14:00 دقیقه

درس شانزدهم 0 /2

بررسی نتیجه محاسبات و ذکر انواع روش های محاسبات

در این بخش بررسی نتیجه محاسبات و ذکر انواع روش های محاسبات آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس شانزدهم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی نتیجه محاسبات و ذکر انواع روش های محاسبات
10:21 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس شانزدهم – بررسی نتیجه محاسبات و ذکر انواع روش های محاسبات
10:21 دقیقه

درس هفدهم 0 /2

تولید عکس از پروژه شبیه سازی شده جهت مشاهده نتیجه نهایی

در این بخش تولید عکس از پروژه شبیه سازی شده جهت مشاهده نتیجه نهایی آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس هفدهم دوره آموزشی DIALux Evo – تولید عکس از پروژه شبیه سازی شده جهت مشاهده نتیجه نهایی
7:08 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس هفدهم – تولید عکس از پروژه شبیه سازی شده جهت مشاهده نتیجه نهایی
7:08 دقیقه

درس هجدهم 0 /2

تولید اسناد خروجی بصورت فایل PDF

در این بخش تولید اسناد خروجی بصورت فایل PDF آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس هجدهم دوره آموزشی DIALux Evo – تولید اسناد خروجی به صورت فایل pdf
16:01 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس هجدهم – تولید اسناد خروجی به صورت فایل pdf
16:01 دقیقه

درس نوزدهم 0 /2

ایجاد خروجی اتوکد از فایل های پروژه

در این بخش ایجاد خروجی اتوکد از فایل های پروژه آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس نوزدهم دوره آموزشی DIALux Evo – ایجاد خروجی اتوکد از پروژه
12:12 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس نوزدهم – ایجاد خروجی اتوکد از پروژه
12:12 دقیقه

درس بیستم 0 /2

بررسی حالات مختلف اثر روشنایی روز در طراحی و عملکرد سیستم روشنایی

در این بخش بررسی حالات مختلف اثر روشنایی روز در طراحی و عملکرد سیستم روشنایی آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس بیستم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی قسمتهای مختلف Display option
10:28 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس بیستم – بررسی قسمتهای مختلف Display option
10:28 دقیقه

درس بیست و یکم 0 /2

طراحی روشنایی ساختمان به روش ساده

در این بخش بطراحی روشنایی ساختمان به روش ساده آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس بیست و یکم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی حالات مختلف اثر روشنایی روز در طراحی و عملکرد سیستم روشنایی
6:07 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس بیست و یکم – بررسی حالات مختلف اثر روشنایی روز در طراحی و عملکرد سیستم روشنایی
6:07 دقیقه

درس بیست و دوم 0 /4

انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها

در این بخش انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها آموزش داده میشود

2 ویدئو, 2 ریدینگ
ویدیو: درس بیست و دوم دوره آموزشی DIALux Evo – طراحی روشنایی ساختمان به روش ساده (قسمت اول)
10:18 دقیقه
ویدیو: درس بیست و دوم دوره آموزشی DIALux Evo – طراحی روشنایی ساختمان به روش ساده (قسمت دوم)
15:57 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت اول درس بیست و دوم – طراحی روشنایی ساختمان به روش ساده
10:18 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت دوم از درس بیست و دوم – طراحی روشنایی ساختمان به روش ساده
15:57 دقیقه

درس بیست و سوم 0 /6

بررسی قسمت Calculation Objects جهت بررسی دقیقتر روشنایی در پروژه

در این بخش بررسی قسمت Calculation Objects جهت بررسی دقیقتر روشنایی در پروژه آموزش داده میشود

3 ویدئو, 3 ریدینگ
ویدیو: درس بیست و سوم دوره آموزشی DIALux Evo – انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها (قسمت اول)
13:36 دقیقه
ویدیو: درس بیست و سوم دوره آموزشی DIALux Evo – انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها (قسمت دوم)
14:02 دقیقه
ویدیو: درس بیست و سوم دوره آموزشی DIALux Evo – انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها (قسمت سوم)
12:49 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت اول از درس بیست و سوم دوره – انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها
13:36 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت دوم از درس بیست و سوم – انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها
14:02 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت سوم از درس بیست و سوم – انجام پروژه طراحی روشنایی معابر و خیابان ها
12:49 دقیقه

درس بیست و چهارم 0 /2

بررسی اثر خیرگی چراغ های استفاده شده در پروژه

در این بخش بررسی اثر خیرگی چراغ های استفاده شده در پروژه آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس بیست و چهارم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی اثر خیرگی چراغ های استفاده شده در پروژه
12:58 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس بیست و چهارم – بررسی اثر خیرگی چراغ های استفاده شده در پروژه
12:58 دقیقه

درس بیست و پنجم 0 /2

بررسی قسمتهای مختلف Display option

در این بخش بررسی قسمتهای مختلف Display option آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس بیست و پنجم دوره آموزشی DIALux Evo – بررسی قسمتهای مختلف Display option
15:42 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس بیست و پنجم – بررسی قسمتهای مختلف Display options
15:42 دقیقه

درس بیست و ششم 0 /2

دسته بندی چراغ ها در نواحی مختلف پروژه به صورت دلخواه و ایجاد سناریو های مختلف روشنایی

در این بخش دسته بندی چراغ ها در نواحی مختلف پروژه به صورت دلخواه و ایجاد سناریو های مختلف روشنایی آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس بیست و ششم دوره آموزشی DIALux Evo – دسته بندی چراغ ها در نواحی مختلف پروژه به صورت دلخواه و ایجاد سناریو های مختلف روشنایی
12:25 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس بیست و ششم – دسته بندی چراغ ها در نواحی مختلف پروژه به صورت دلخواه و ایجاد سناریو های مختلف روشنایی
12:25 دقیقه

درس بیست و هفتم 0 /7

انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز

در این بخش انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز آموزش داده میشود

3 ویدئو, 4 ریدینگ
ویدیو: درس بیست و هفتم دوره آموزشی DIALux Evo – انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز (قسمت اول)
16:03 دقیقه
ویدیو: درس بیست و هفتم دوره آموزشی DIALux Evo – انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز (قسمت دوم)
18:25 دقیقه
ویدیو: درس بیست و هفتم دوره آموزشی DIALux Evo – انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز (قسمت سوم)
15:10 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت اول از درس بیست و هفتم – انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز
16:03 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت دوم از درس بیست و هفتم – انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز
18:25 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت سوم از درس بیست و هفتم – انجام پروژه طراحی روشنایی فضای باز
15:10 دقیقه
ریدینگ : دانلود فایل نقشه اتوکد فضای باز Outdoor
دقیقه

درس بیست و هشتم 0 /4

ایجاد راه پله در پروژها

در این بخش ایجاد راه پله در پروژها آموزش داده میشود

2 ویدئو, 2 ریدینگ
ویدیو: درس بیست و هشتم دوره آموزشی DIALux Evo – ایجاد راه پله در پروژها (قسمت اول)
13:34 دقیقه
ویدیو: درس بیست و هشتم دوره آموزشی DIALux Evo – ایجاد راه پله در پروژها (قسمت دوم)
8:15 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت اول از درس بیست و هشتم – ایجاد راه پله در پروژها
13:34 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت دوم از درس بیست و هشتم – ایجاد راه پله در پروژها
8:15 دقیقه

درس بیست و نهم 0 /2

روش ایجاد پروژه بدون نقشه اتوکد با استفاده از اسکیس (sketch) و عکس

در این بخش روش ایجاد پروژه بدون نقشه اتوکد با استفاده از اسکیس (sketch) و عکس آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس بیست و نهم دوره آموزشی DIALux Evo – توصیف خطوط کمکی و روش ایجاد پروژه بدون نقشه اتوکد با استفاده از اسکیس (sketch) و عکس
20:56 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس بیست و نهم – توصیف خطوط کمکی و روش ایجاد پروژه بدون نقشه اتوکد با استفاده از اسکیس (sketch) و عکس
20:56 دقیقه

درس سی ام 0 /2

طراحی روشنایی استخر و مشاهده اثر انعکاس نور در آب

در این بخش طراحی روشنایی استخر و مشاهده اثر انعکاس نور در آب آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی ام دوره آموزشی DIALux Evo – معرفی ابزار برش ، طراحی روشنایی استخر و مشاهده اثر انعکاس نور در آب
8:54 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس سی ام – معرفی ابزار برش ، طراحی روشنایی استخر و مشاهده اثر انعکاس نور در آب
8:54 دقیقه

درس سی و یکم 0 /2

ایجاد سقف کاذب

در این بخش روش ایجاد سقف کاذب آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و یکم دوره آموزشی DIALux Evo – ایجاد سقف کاذب
11:23 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس سی و یکم – ایجاد سقف کاذب
11:23 دقیقه

درس سی و دوم 0 /2

طراحی روشنایی به صورت نور مخفی

در این بخش طراحی روشنایی به صورت نور مخفی آموزش داده میشود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و دوم دوره آموزشی DIALux Evo – طراحی روشنایی به صورت نور مخفی
10:12 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس سی و دوم – طراحی روشنایی به صورت نور مخفی
10:12 دقیقه

درس سی و سوم 0 /2

اضافه نمودن عکس به پروژه

در این بخش روش اضافه نمودن عکس به پروژه آموزش داده می شود

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و سوم دوره آموزشی DIALux Evo – اضافه نمودن عکس به پروژه
6:00 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس سی و سوم – اضافه نمودن عکس به پروژه
11:51 دقیقه

درس سی و چهارم 0 /2

نکات تکمیلی و ترفندها - قسمت اول

بررسی مشکلات اضافه نمودن نقشه های Autocad به دیالوکس ایو

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و چهارم دوره آموزشی DIALux Evo – نکات تکمیلی و ترفندها – بررسی مشکلات اضافه نمودن نقشه های Autocad
10:25 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس سی و چهارم – نکات تکمیلی و ترفندها ( بررسی مشکلات اضافه نمودن نقشه های Autocad)
10:25 دقیقه

درس سی و پنجم 0 /2

نکات تکمیلی و ترفندها - قسمت دوم

استفاده همزمان چندین نقشه و عکس به تعداد دلخواه به عنوان زیر دست در دیالوکس ایو

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و پنجم دوره آموزشی DIALux Evo – نکات تکمیلی و ترفندها – استفاده همزمان چندین نقشه و عکس به تعداد دلخواه به عنوان زیر دست
7:17 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس سی و پنجم با عنوان نکات تکمیلی و ترفندها (استفاده همزمان چندین نقشه و عکس به تعداد دلخواه به عنوان زیر دست در دیالوکس ایو)
7:17 دقیقه

درس سی و ششم 0 /2

نکات تکمیلی و ترفندها - قسمت سوم

انواع روش های ترکیب ، دسته بندی و چیدمان اشیاء در دیالوکس ایو

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و ششم دوره آموزشی DIALux Evo – نکات تکمیلی و ترفندها – انواع روش های ترکیب ، دسته بندی و چیدمان اشیاء
13:23 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس سی و ششم – نکات تکمیلی و ترفندها – انواع روش های ترکیب ، دسته بندی و چیدمان اشیاء
13:23 دقیقه

درس سی و هفتم 0 /2

نکات تکمیلی و ترفندها - قسمت چهارم

تغییر نوع لامپ چراغ ، اضافه نمودن فیلتر روشنایی و بررسی تعاریف و عملکرد CRI , CCT

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و هفتم دوره آموزشی DIALux Evo – نکات تکمیلی و ترفندها – تغییر نوع لامپ چراغ ، اضافه نمودن فیلتر روشنایی و بررسی تعاریف و عملکرد CRI , CCT
14:43 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس سی و هفتم – نکات تکمیلی و ترفندها – تغییر نوع لامپ چراغ ، اضافه نمودن فیلتر روشنایی و بررسی تعاریف و عملکرد CRI , CCT
14:43 دقیقه

درس سی و هشتم 0 /2

نکات و ترفند ها - قسمت پنجم

مصرف انرژی سیستم روشنایی در نرم افزار دیالوکس ایو

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: درس سی و هشتم دوره آموزشی DIALux Evo – نکات تکمیلی و ترفندها –  مصرف انرژی سیستم روشنایی
7:55 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس سی و هشتم – نکات تکمیلی و ترفندها – مصرف انرژی سیستم روشنایی
7:55 دقیقه

درس سی و نهم 0 /3

نکات و ترفند ها - قسمت ششم

اضافه نمودن پرده به پنجره ها و مشاهده اثر آن در محاسبات روشنایی روز

1 ویدیو , 2 ریدینگ
ویدیو: درس سی و نهم دوره آموزشی DIALux Evo – نکات تکمیلی و ترفندها – اضافه نمودن پرده به پنجره ها و مشاهده اثر آن در محاسبات روشنایی روز
10:52 دقیقه
ریدینگ : دانلود درس سی و نهم – نکات تکمیلی و ترفندها – اضافه نمودن پرده به پنجره ها و مشاهده اثر آن در محاسبات روشنایی روز
10:52 دقیقه
ریدینگ : پلاگین درس سی و نهم – دانلود پلاگین پرده های شرکت Hella
دقیقه

درس چهلم 0 /4

نکات و ترفند ها - قسمت هفتم

روشنایی نما در نرم افزار DIALux Evo

2 ویدئو, 2 ریدینگ
ویدیو: درس چهلم دوره آموزشی DIALux Evo- نکات تکمیلی و ترفندها – روشنایی نما (قسمت اول)
18:17 دقیقه
ویدیو: درس چهلم دوره آموزشی DIALux Evo- نکات تکمیلی و ترفندها – روشنایی نما (قسمت دوم)
13:55 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت اول درس چهلم – نکات تکمیلی و ترفندها – روشنایی نما
18:17 دقیقه
ریدینگ : دانلود قسمت دوم درس چهلم – نکات تکمیلی و ترفندها – روشنایی نما
13:55 دقیقه

درس چهل و یکم 0 /1

موارد جدید در نسخه 9.1 نرم افزار DIALuxEvo

موارد جدید در نسخه 9.1 نرم افزار DIALuxEvo

1 ویدیو
ویدیو: درس چهل و یکم دوره آموزشی DIALux Evo – وارد جدید در نسخه 9.1 نرم افزار دیالوکس ایو
18:1 دقیقه

درس چهل و دوم 0 /2

موارد جدید در ورژن 10 نرم افزار DIALuxEvo

موارد جدید در نسخه 10 نرم افزار DIALuxEvo - مباحث محاسبات روشنایی ایمنی ، روشنایی اضطراری ، Documentation و اسلایدر RGB

2 ویدئو
ویدیو: درس چهل و دوم دوره آموزشی DIALux Evo – محاسبات روشنایی ایمنی و روشنایی اضطراری
12:22 دقیقه
ویدیو: درس چهل و دوم دوره آموزشی DIALux Evo – مباحث Documentation و اسلایدر RGB
4:59 دقیقه

درس چهل و سوم 0 /1

موارد جدید در ورژن 10.1 نرم افزار DIALuxEvo

موارد جدید در نسخه 10.1 نرم افزار DIALuxEvo - شامل مباحث Lightshift، کار کردن آسان تر با چراغ ها، در دسترس داشتن برندهای مورد نیاز، امکان ارسال درخواست در مورد چراغ انتخابی، امکان بررسی نتایج طراحی با استاندارد.

1 ویدیو
ویدیو: موارد جدید در ورژن 10.1 نرم افزار DIALuxEvo
10:19 دقیقه

ایمیل پشتیبانی 0 /1

ایمیل پشتیبانی دوره

هر چند کلیه مباحث بصورت کامل در قالب دروس این دوره مطرح شده است ولی در صورتیکه پس از پایان دوره نیاز به راهنمایی داشتید می توانید سوالات خود را با فرمتی که در این بخش مشخص شده است برای استاد کلاس ارسال نمایید. جهت مشاهده آدرس ایمیل ، ریدینگ زیر را مطالعه نمایید.

1 ریدینگ :
ریدینگ : ایمیل پشتیبانی دانشجویان دوره آموزش آنلاین طراحی سیستم های روشنایی با نرم افزار DIALux Evo
دقیقه

نقد و بررسی

البته ما در اولین گام برای ایجاد تجربیات کاربر فوق العاده شروع می کنیم: درک آنچه مردم انجام می دهند، فکر می کنند، می گویند، و احساس می کنند. در این ماژول شما یاد خواهید گرفت که در طول یادگیری چگونه یک ذهن باز داشته باشید.

0 دارای امتیاز 0 از 0 امتیازات

5ستاره ها 0

4ستاره ها 0

3ستاره ها 0

2ستاره ها 0

1ستاره ها 0

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور