جهت یافتن دوره های آموزشی آنلاین ، بسته های آموزشی ویدیوئی ، پادکست ها سایر موارد مورد علاقه خود، تمام یا بخشی از عنوان دوره یا محصول مورد نظر خود را در کادر زیر جستجو کنید ...

دوره آموزشی میکروکنترلرهای ARM سری LPC و STM۳۲

با ما تماس بگیرید 03136639122  ما را دنبال کنید

ALT تصویر

دوره آموزشی میکروکنترلرهای ARM سری LPC و STM۳۲

  /  آموزش آنلاین  /  دوره آموزشی میکروکنترلرهای ARM سری LPC و STM۳۲

دوره آموزشی میکروکنترلرهای ARM سری LPC و STM۳۲

تومان1985000
دوره آموزشی میکروکنترلر هایARM سری LPC و STM32

درباره این دوره

سرفصل میکروکنترلرهای ARM سری LPC و STM32

این دوره در قالب فیلم آموزشی با کیفیت Full HD  در حال آماده سازیست و پس از تکمیل ثبت نام آن فعال خواهد شد

stm32 F10xcortex chip

شرح استانداردآموزش شغل

 طراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر ARM یکی از مشاغل حوزه ي مهندسی برق است. اين شغل، مهارت كار با امكانات داخلی ميكروكنترلر ARM مانند تايمر ها، ADC، وقفه ها، PLL ،WDT، پورت های سريال (SPI-I2C-UART) و طراحی پروژه های مختلف را در بر می گیرید. اين شغل با مشاغلی از جمله اتوماسيون كارگاه هاي صنعتی، طراحی سيستم هاي امنيتی، طراحی سيستم های كنترل از راه دور و بي سيم، رباتيك، كنترل آسانسور، نصب دزدگير، اتوماسيون اماكن و سيستم های هشدار دهنده، طراحی مدارات الكترونيك و طراحی تابلو های روان در ارتباط است.

ويژگی های دانشجويان (کارآموزان) ورودی

 حداقل ميزان تحصيلات :

مطابق با استاندارد سازمان فنی و حرفه ای حداقل مدرک تحصيلی ديپلم برق يا ديپلم سخت افزار كامپيوتر در نظر گرفته شده است ولی با توجه به سطح آموزش که هدف آن تربيت متخصص ميکرو کنترلر ARM است تنها فارغ التحصيلان و دانشجويان مهندسی برق ، کامپيوتر و مهندسی پزشکی با گرايش بيو الکتريک در اين مرکز ثبت نام می گردند

حداقل توانایی جسمی و ذهنی :

سلامت كامل جسمی و ذهنی

 مهارت های پيش نياز:

طراحی و تحليل مدارات ميكروكنترلر خانواده AVR يا ميكروكنترلر خانواده PIC   (یکی از این مهارت ها بعنوان پیش نیاز کافیست)

 

 

جزییات سرفصل :

سر فصل دوره آموزشی ARM STM32 & LPC  
مطابق استاندارد سازمان فنی و حرفه ای کل کشور

شماره استاندارد سازمان فنی و حرفه ای 1/1/33/32-0

طراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده ARM

بكارگيری ماژول های داخلی ميكروكنترلر ARM
 • زبان C و ساختار و دستورات آن
 • توابع و آرگومان هاي ورودی و خروجی آنها در زبان C
 • توابع كتابخانه ای استاندارد و كاربرد آنها در زبان C
 • انواع پكيج های ARM و تفاوت آنها
 • امكانات ميكروكنترلر 2138LPC (قابل شبيه سازی بـا نـرمافزار پروتئوس) و سری AT91SAM
 • واحد کنترل PLL (رجیستر های PLLCON , PLLCFG , PLLSTAT , PLLFEED , MEMMAP ) و تنظیمات آن در نرم افزار Keil uVision و تنظیم Startup
 • حداقل اتصالات جهت راه اندازی ميكروكنترلر ARM
 • رجيســـتر هـــای كنتـــرل IOCLR،PINSEL) GPIO ،،FIOSET،FIOCLR،IOPIN،IODIR،IOSET(FIOMASK و FIOPIN،FIODIR
 • اصول مديريت، فعال سازی و تنظيم بردار های وقفه توسـطVIC  (كنتــرل رجيســتر هــايINTWAKE،EXTINT ،،VICVectCntl ،EXTPOLAR  ،EXTMODE(PINSEL وVICIntEnable VICVectAddr
 • كلمـه ی كليـدی __irq و __fiq در كامپـايلر keil جهـت معرفي توابع وقفه
 • اصـول مـديريت، فعـال سـازی و تنظـيم UART (كنتـرل،UxDLM،UxDLL،UxTHR،UxRBRرجيستر های،UxLCR،UxFCR،UxIIR،UxIER،UxFDR (UxTER،UxACR،UxLSR
 • روش فعـال سـازی و كنتـرل تـايمر هـا (تنظـيم و كنتـرل،TxTC،TxCTCR،TxTCR،TxIRرجيسترهایCR0…CR3 ،TxMCR،MR0…MR3 ،TxPC،TxPR، TxCCR و TxEMR)
 • روش فعال سازی و تنظـيمPWM (تنظـيم رجيسـتر هـاي،PWMPR      ،PWMTC     ،PWMTCR     ،PWMIR،PWMMR0…PWMMR7 ،PWMTCRPWMPC (PWMLER،PWMPCR
 • عملكرد PWM نرم افزاری – روش فعال سازی و كنترل واحد ADC (تنظيم رجيسترهاي،ADGSR،ADxSTAT،ADxGDR،ADxCR  (AD0DR0…AD0DR7 وADINTEN
 • روش فعال سازی و كنترل واحد DAC (رجيستر DACR)
 • استفاده از DAC های خارجی مانند مدار مجتمع و DDS
 • روش فعال سازی و كنتـرل واحـدSPI
 • كنتـرل و تنظـيمرجيســـــتر هـــــای SxSPDR،SxSPSR،SxSPCR  ،SxSPINT،SxSPCCR
 • روش فعال سازی و كنترل واحد I2C
 • تنظيم رجيستر هـای،I2CSCLL،I2CxADR،I2CxDAT،I2CxSTATI2CxCONCLR،I2CxCONSET،I2CSCLH
 • ماژول های كنترلی BOR) ARM    ، كـم كـردن مصـرفتوان، فيوزبيت ها و بيت هاي قفل)
 • تفاوت ميكروكنترلر های ARM
 • وصل قطعات لازم جهت راه اندازی ARM
 • كنترل GPIO و استفاده از آن در مدرات مختلف (فلاشـر،كنترل موتور DC و استپر موتور و كنترل رله)
 • بكـارگيری وقفـه هـای خـارجی جهـت افـزايش سـرعت وكارایی ARM
 • ارتباط ميكروكنترلر ها از طريق رابط UART و ارسـال ودريافت داده ها
 • بكارگيری ماژول های داخلی ميكروكنترلر ARM
 • شبكه كردن چند ميكروكنترلر (در نقاط مختلف يك محـيط صنعتی) و ارتباط دهی آنها از طريق واحد هاي SPI     و I2C
 • ايجـاد زمـان هـای دقيـق و زمـان بنـدی كارهـا (Multi Tasking    ) توسط تايمر ها
 • استفاده از تايمر ها در مدارات ساعت و كرنومتر
 • استفاده از مبدل آنالوگ به ديجيتال (ADC) در مدارات اندازه گيری ولتاژ مانند انواع سنسور ها
 • تبديل ديجيتال به آنالوگ (DAC) در مدارات توليد سيگنال آنالوگ، مدارات توليد موج متناوب و فانكشن ژنراتور
 • مدولاسيون پهناي پالس (pwm ) در مدارات كنترل موتور DC ، كنترل RGB LED، پخش صوت و اينورتر ها)
 • استفاده از واحد نقشه ی حافظه (Memory Mapping ) جهت تخصيص درست منابع
 • ساخت ولتاژ های مورد نياز براي ميكروكنترلر ARM

 

تنظيم و كنترل واحد GPIO و Interrupt
 • روش راه اندازی LCDدر مد 8 بيتي
 • روش راه اندازی LCDدر مد   4 بيتي
 • چگونگي ورودی كردن پايه های GPIO  جهت اتصال كليد و بكار بردن مقاومت های Termination مناسب
 • نحوه اسكن صفحه كليد ماتريسی (keypad ) و صفحه كليد كامپيوتر و دريافت كد از آن
 • انواع نمايشگر های سون سگمنت و نحوه ی مولتی پلكـس كردن آنها
 • انواع نمايشگر های Dotmatrix  و نحوه ی اسكن كـردن و در آنها  Refresh
 • روش استفاده از آی سی هـایLatch جهـت اتصـال چنـدDotmatrixبراي ساخت تابلو روان
 • روش ارتباط با سنسور هاي IRو كاربرد آنها
 • اصول عملكرد يك ريموت كنترلي IRو رمز كردن و پالسي كردن ارسال و دريافتی داده
 • انواع باتری و طريقه ی شارژ كردن هركدام
 • چگونگی كنترل مدارات شارژر با اسـتفاده از ميكروكنترلـر واستفاده از مدارات Portable  در صنعت
 • انواع مدارات شارژر
 • كاربرد باتری خورشيدی
 • ساخت سيستم های شارژر باتری و نظارت بر ميزان شـارژ وكم كردن مصرف برق ميكروكنترلـر بـا اسـتفاده از مـد هـایSleepدر حالت بيكاری (Idle) و كاهش مقدار PLL
 • كار با توابع ارسال داده بهLCD در دو مد  8بيتي و 4 بيتي
 • اتصال كليد و صفحه كليـد بـه ميكروكنترلـرARM جهـت تنظيمات و كنترل عملكرد ميكروكنترلر
 • نمايش اعداد بر روي نمايشگر هـای سـون سـگمنت و داتماتريس براي مشاهده از راه دور
 • بكارگيری آی سی هاي Latch و اتصال چنـدين نمايشـگر دات ماتريس براي ساخت تابلوی روان
 • استفاده از سنسور های گيرنده و فرسـتنده ی مـادون قرمـزجهت شمارش خط توليد كارخانه ها و رفع نويز اين سنسور ها
 • ساخت يك ريموت كنترل مشابه كنترل تلويزيون Sonyو كنترل مدارات از اين طريق
پردازش سيگنال هاي آنالوگ با استفاده از واحد ADC
 • انواع سنسور های دماسنج (آنالوگ و ديجيتال)
 • عملكرد سنسور های ترموكوپل و PTC     و NTC
 • عملكرد سنسور های گاز، رطوبت، فشار، ضربه و نور
 • اصول عملكرد يك مولتی متر در اندازه گيری ولتاژ، جريان و اهم
 • چگونگی اسـتفاده از مقايسـه كننـده ی آنـالوگ در مـدارات خازن سنج و سلف سنج
 • اصول عملكرد صفحات لمسی (Touch Screen)
 • روش بدست آوردن مختصات از صفحه ی لمسـی و نمـايش آن روي LCD  كاراكتری
 • اصول عملكرد LCD  گرافيكی و نحوه ی نمايش عكـس ومتن روي اين LCD ها
 • روش ارتباط دادن صفحات لمسی با GLCD
 • اصول استفاده از سنسور های مغناطيسی جهت اندازه گيـری شتاب و زاويه ی حركت يك جسم
 • انواع سنسور های مغناطيسی و اثر هال
 • روش استفاده از سنسور هـای مغناطيسـی در سيسـتم هـای ژيروسـكوپ و اندازه گيري شـمال و جنوب مغناطيسی در سيستم های ناوبری و هواپيمایی
 • روش استفاده از سنسور های اثر هـال جهـت انـدازه گيـری جريان هاي خيلي بالا
 • طراحي مدار خاموش و روشن كردن اتوماتيك كولر و بخاری
 • اندازه گيری دماي بالا با استفاده از سنسور     100PT
 • ساخت يك مولتي متر ديجيتال و كاربرد آن در اندازه گيـريولتاژ و جريان قسمت هاي مختلـف مـدار و اعـلام هشـدار درقسمت هاي حساس در صورت خرابي
 • ساخت مدار محافظ اتوماتيـك بـرق در صـورت افـزايش يـا كاهش بيش از حد برق
 • راه اندازي GLCDو نمايش عكس و متن بر روی آن
 • اتصال Touchscreen و بدست آوردن مختصات محل لمس شده و نمايش آن روی LCD  كاراكتری
 • ساخت يك فتوسل و يك مدار حساس به ضربه
 • ساخت مدار كنترل آسانسور با صفحه ی لمسی و GLCD
 • ساخت مدار اسيلوسـكوپ ديجيتـال و نمـايش شـكل مـوج ورودی بر روی يك GLCD  و دفتر نقاشی ديجيتال
 • استفاده از سنسور های مغناطيسی دو و سـه محـوره جهـت اندازه گيری شتاب و زاويه
 • ساخت يك Joystic با استفاده از سنسور های مغناطيسی
 • ساخت يك قطب نما و ژيروسكوپ با استفاده از سنسور های مغناطيسی
 • ساخت مدار اندازه گيری جريان های بالا و دور موتور با استفاده از سنسور های اثر هال
 • ساخت مدار هشدار دهنده ی گاز، افزايش فشار و رطوبت
كنترل دستگاه های جانبی با استفاده از واحد UART
 • بررسـی دو محـيط  Block Diagram   وFront Panel و تنظيم عناصر به صورت Control  و Indicator
 • بررسی درايور های نرم افزار Labview   و درايور ارتبـاط بـاپورت هـای كـامپيوتر (ارسـال داده، دريافـت داده، بـاز كـردنپورت، بستن پورت، تعيين نرخ ارسال و VISA )
 • چگونگی سـاخت يـك فايـل اجرايـي (EXE) از نـرم افـزارLabview
 • ارسال اطلاعات از طريق ماژول بلوتوث 
 • تنظيم و ارتباط با ماژول    GSM وGPS   و كنترل آن
 • ارسال و دريافت پيام كوتاه و برقراري تماس صوتی
 • استفاده از آی سی     8888MT  جهت تشـخيصTone   كليـدهای فشرده شده
 • كنترل مدارات با استفاده از ماژول GSM
 • برقراري تماس صوتی با استفاده از ماژول GSM
 • كنترل مدارات از طريق خط تلفن و ساخت كالر آي دي
 • ارتباط دو ميكروكنترلر از طريق ماژولRF و ارسال ودريافت داده به صورت بي سيم
 • تنظيم سرعت و ارتباط با آی سی     232FTجهت انتقال داده بين كامپيوتر و ميكروكنترلر
 • نمايش داده هـاي دريافـت شـده در كـامپيوتر (بـاHyper Terminal  يا نرم افزار مشابه)
 • ارسال داده از كامپيوتر به ميكروكنترلر (با نرم افزار Hyper Terminal يا نرم افزار مشابه)
 • كاربا نرم افزار Labviewو دريافـت داده از ميكروكنترلـر ازطريق آی سی  232FTيا پورت سريال و نمايش آن
 • ارسال داده از طريق نرم افزار Labviewبه ميكروكنترلـر وكنترل ميكروكنترلر
 • كنترل شبكه ای از ميكروكنترلر ها با نرم افزار Labview
 • طراحی برنامه ی UART نرم افزاری
تنظيم و استفاده از واحد Timer و PWM
 • اصول بكارگيری و تنظيم تايمر براي ايجاد زمان دقيق
 • نحوه ی ساخت ساعت با استفاده از تايمر
 • اصول زمان بندی ارسال و دريافت داده از طريـق ارتباطات سريال و شبكه با استفاده از تايمر
 • اصول استفاده از تايمر در سيستم هـایMulti Tasking   و سيستم عامل بلادرنگ جهت اختصاص زمان
 • روش ساخت فركانس KHz40     برای سنسور آلتراسونيك
 • چگونگی تست سنسور آلتراسونيك
 • چگونگی آشكار كردن فاصله ی يك جسم با استفاده از ايـن سنسور
 • چگونگی استفاده از تايمر جهت محاسبه ی فاصله ی جسـم از سنسور آلتراسونيك
 • چگونگی تنظيم مدارات تقويت كننده ی سنسـور گيرنـده ی آلتراسونيك جهت افزايش كارایی و فاصله ی تشخيص سنسور
كنترل دستگاه های جانبی با استفاده از واحد SPI و I2C
 • اصول استفاده از حافظه يMMC و نحوه ي ارتباط با ايـن حافظه جهت خواندن و نوشتن اطلاعات به صورت Sector به Sector
 • چگونگی كد شدن يك فايل صوتی و رمز گشایی فايل های Wav– مفهوم Sample Rate و Bit Rate در مدارت صوتی – روش راه اندازی آی سی پخش صوت VS1003b
 • روش ارســال و دريافــت صــوت از آی ســیVS1003b و تنظيم ميزان بلندی صدا به صورت SPI – روش ساخت يك ضبط كننده ی صوتی
 • عملكرد آی سی AT24Cxxxx   و ذخيـره ی اطلاعـات درآن
 • اصول خواندن و نوشتن زمان از آی سی 1307DS
 • روش ارتباط با شبكه و ارسال و دريافت داده از آن با استفاده از آی سیENC28j60
 • ارتباط با آی سی های ADC به صورت SPI و I2C
 • خوانــدن فايــل هــای صــوتی (WMA ،MP3 ،Wav وMIDI) و ارسال آن براي آی سی VS1003b بـرای سـاخت مدار پخش صوت
 • بكارگيری مدار پخش صوت در مدارات تلفـن بـرای سـاخت منشي تلفني
 • ساخت مدار ساعت و تاريخ قابـل تنظـيم بـه همـراه بـاتریBackup براي حفظ زمان در صورت رفـتن بـرق بـا آی سـی1307DS
 • طراحی مداری كه بتواند در صورت قطع برق، بـرق قسـمتهاي مهم مدار را تامين نمايد و در صورت وصـل بـرق بتوانـد باتري Backup را شارژ نمايد
 • استفاده از آي سي AT24Cxxxx   براي ذخيره ی اطلاعات و ساخت مدار ذخيره و بازيابی رمز از اين آی سی (قفل رمزی)
 • ساخت مدار دفتر تلفن ديجيتال با استفاده از آی سـی هـایAT24Cxxxx ) EEPROM) يا حافظه ی MMC
 • ساخت مدار ارتباط با شبكه از طريق آی سی ENC28j60
بكارگيری اصول EMC و حذف نويز
 • اصول كار با رگولاتور های سـوييچينگ ماننـد 2576LM و نقش آنها در كاهش نويز
 • كاربرد سلف و خازن و ديود هرزگرد در مدارات براي كاهش نويز
 • اصول طراحی مدار چاپي مصون در برابر نويز
 • انواع نويز (از بيرون مدار، از مدار به بيرون و از مدار به خود مدار)
 • طراحی تغذيه ی مدارات با استفاده از آي سي2576LM
 • استفاده از سلف، فريت بيد و ترانس EMIدر ورودی تغذيـه براي حذف نويز
 • بكارگيری توزيع خازنی مناسب در بـرد بـراي هـم پتانسـيل كردن قسمت های مختلف برد و تثبيت ولتاژ

استفاده از Polygon، چند لايه كردن بـرد، طراحـي مسـير برگشتی جريان، تنظيم طـول مسـير هـا، كـاهش تعـدادVia ، جلوگيری از تغيير طول مسير ها، برابر سازي طول مسير هـا،راه هاي جلوگيری از هم شنوایی و طراحی محفظه ی مناسـب برای برد مدار چاپی و چينش مناسب قطعات برای جلوگيری از نويز پذيری

 • تنظـيم تـايمر سـگ نگهبـان (Watchdog Timer) بـرای ايمنی مدار در برابر نويز
بكارگيری امكانات پيشرفته ی سري 7ARM9 ، ARM، Cortex-M3 و ARM11
 • عملكرد ماژول های داخلـی ميكروكنترلـرMMU) ARM ،،Image Sensor ،MCI ،Ethernet ،USB ،EBI ،DMA و استفاده از آنها بـرای كـاهش (CANوLCD Controller زمان طراحی پروژه
 • روش اتصـــال RAM خـــارجی و Flash خـــارجی بـــه ميكروكنترلر ARM جهت نصب سيستم عامل
 • روش اتصال LCD رنگی به ميكروپروسسور ARM
 • روش كار با آی سی هاي لايه ی فيزيكی بـرای ارتبـاط بـاشبكه
 • مراحل نصب سيستم عامل بر روي ميكروپروسسور ARM
 • استفاده از DMA براي جلوگيری از هدر رفتن زمان CPU
 • استفاده از ماژول Ethernet داخلی ARM بـراي برقـراری ارتباط با شبكه و اتصال لايه ی فيزيكی مناسب به آن
 • راه اندازی EBI و اتصـالRAM و Flash خـارجی بـه آن جهت نصب سيستم عامل
 • اتصال LCD رنگی بهARM برای نمايشگر سيستم عامل
 • نصب سيستم عامـل و اجـرای آن بـر روی ميكروپروسسـورARM
 • راه اندازی ماژول USB و ارتباط دهی آن بـا دسـتگاه هـای مختلف
 • راه اندازی مـاژولMCI بـرای افـزايش سـرعت ارتبـاط بـاحافظه های MMC
 • روش های برنامه ريزی و عيب يابی ميكروكنترلر ARM
 • روش تنظيم كامپايلر Keil وIAR
 • تفاوت كامپايلر Keil و IAR
 • استفاده از مد Boot در ميكروكنترلر ARM جهت برنامه ريزی بدون نياز به پروگرامر از طريق پورت سريال و USB
 • استفاده از پروگرامر JTAG جهت برنامه ريزی و Debug كردن برنامه ی نوشته شده براي ميكروكنترلر
 • برنامه نويسی در هر دو كامپايلر Keil و IAR

دیگر اساتید

گروه اساتید آموزشگاه

سوالات متداول

آیا می توانم فقط در این دوره ثبت نام کنم؟

بله، در صورتی که در حال حاضر فرصت یا تمایل به ثبت نام در سایر دوره ها را ندارید می توانید به تنهایی در این دوره ثبت نام کنید.

چه کسانی می توانند در این دوره آموزشی شرکت کنند؟آیا دوره پیش نیاز خاصی دارد؟

کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان گرایش های مختلف مهندسی برق ، مکانیک و مکاترونیک می توانند در این دوره آموزشی شرکت کنند.

آیا داشتن دانش پیش زمینه ای یا گذراندن دوره ی پیش نیاز ضروری است؟

این دوره پیش نیاز خاصی ندارد و تنها کافیست  دانشجویان متقاضی این دوره دانشجو یا فارغ التحصیل یکی از گرایش های مهندسی برق، مکانیک یا مکاترونیک باشند.

پس از این دوره باید در چه دوره آموزشی ثبت نام کنم؟

جهت تکمیل دانش فنی تا پیشنهاد اکید ما گذراندن دوره های زیر است:

– نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی و اتوماسیون با Eplan Electric P8

– PLC مقدماتی

– PLC پیشرفته

– مانیتوریگ صنعتی

– شبکه های صنعتی

 

نقد و بررسی

البته ما در اولین گام برای ایجاد تجربیات کاربر فوق العاده شروع می کنیم: درک آنچه مردم انجام می دهند، فکر می کنند، می گویند، و احساس می کنند. در این ماژول شما یاد خواهید گرفت که در طول یادگیری چگونه یک ذهن باز داشته باشید.

0 دارای امتیاز 0 از ۰ امتیازات

5ستاره ها 0

4ستاره ها 0

3ستاره ها 0

2ستاره ها 0

1ستاره ها 0

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور