سرفصل میکروکنترلرهای ARM سری LPC و STM32

stm32 F10xcortex chip

 

preregistration key2

اطلاع از شروع دوره آموزشی

 شرح استانداردآموزش شغل:

 طراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده يARMشغلي است از حوزه ي برق، اين شغل مهارت كار با امكانات داخلي ميكروكنترلر ARM مانند تايمر ها، ADC، وقفه ها، PLL ،WDT، پورت هاي سريال (SPI-I2C-UART) و طراحي پروژه هاي مختلف را در بر دارد. اين شغل با مشاغلي از جمله اتوماسيون كارگاه هاي صنعتي، طراحي سيستم هاي امنيتي، طراحي سيستم هاي كنترل از راه دور و بي سيم، رباتيك، كنترل آسانسور، نصب دزدگير، اتوماسيون اماكن و سيستم هاي هشدار دهنده، طراحي مدارات الكترونيك و طراحي تابلو هاي روان در ارتباط است.  

 ٭ ويژگي هاي دانشجويان (کارآموزان) ورودي  :

 حداقل ميزان تحصيلات : مطابق با استاندارد سازمان فنی و حرفه ای حداقل مدرک تحصيلی ديپلم برق يا ديپلم سخت افزار كامپيوتر در نظر گرفته شده است ولی با توجه به سطح آموزش که هدف آن تربيت متخصص ميکرو کنترلر ARM است تنها فارغ التحصيلان و دانشجويان مهندسی برق ، کامپيوتر و مهندسی پزشکی با گرايش بيو الکتريک در اين مرکز ثبت نام می گردند

حداقل توانايي جسمي و ذهني : سلامت كامل جسمي و ذهني

 مهارت هاي پيش نياز:طراح و تحليل گر مدارات ميكروكنترلر خانواده AVR يا طراح و تحليل گر مدارات ميكروكنترلر خانواده PIC

 


 

ARM stm32 Boardstm32-arm-cortex-m3-development-board-stm32f103zet6

 

 

جزییات سرفصل :

سر فصل دوره آموزشی ARM STM32 & LPC  :
 مطابق استاندارد سازمان فنی و حرفه ای کل کشور

 

شماره استاندارد سازمان فنی و حرفه ای 1/1/33/32-0

طراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده ARM

بكارگيري ماژول هاي داخلي ميكروكنترلر ARM

-  زبان C و ساختار و دستورات آن

-   توابع و آرگومان هاي ورودي و خروجي آنها در زبان C

-توابع كتابخانه اي استاندارد و كاربرد آنها در زبان C

-   انواع پكيج هاي ARM و تفاوت آنها

-  امكانات ميكروكنترلر 2138LPC (قابل شبيه سازي بـا نـرمافزار پروتئوس) و سري AT91SAM

-،PLLCFG،PLLCONرجيستر هاي) PLLواحد كنترلو تنظيمــات آن (MEMMAP،PLLFEED،PLLSTAT Startupو تنظيمKeil uVisionدر نرم افزار

-حداقل اتصالات جهت راه اندازي ميكروكنترلر ARM

-  رجيســـتر هـــاي كنتـــرلIOCLR،PINSEL) GPIO ،

،FIOSET،FIOCLR،IOPIN،IODIR،IOSET

(FIOMASKوFIOPIN،FIODIR

-  اصول مديريت، فعال سازي و تنظيم بردار هاي وقفه توسـطVIC (كنتــرل رجيســتر هــايINTWAKE،EXTINT ،،VICVectCntl        ،EXTPOLAR       ،EXTMODE(PINSELوVICIntEnableVICVectAddr

-  كلمـه ي كليـدي __irq و __fiq در كامپـايلر keil جهـت معرفي توابع وقفه

 - اصـول مـديريت، فعـال سـازي و تنظـيم UART (كنتـرل،UxDLM،UxDLL،UxTHR،UxRBRرجيستر هاي،UxLCR،UxFCR،UxIIR،UxIER،UxFDR (UxTER،UxACR،UxLSR

- روش فعـال سـازي و كنتـرل تـايمر هـا (تنظـيم و كنتـرل،TxTC،TxCTCR،TxTCR،TxIRرجيسترهايCR0…CR3 ،TxMCR،MR0…MR3 ،TxPC،TxPR، TxCCR و TxEMR) - روش فعال سازي و تنظـيمPWM (تنظـيم رجيسـتر هـاي،PWMPR      ،PWMTC     ،PWMTCR     ،PWMIR،PWMMR0…PWMMR7 ،PWMTCRPWMPC (PWMLER،PWMPCR

- عملكرد PWM نرم افزاري - روش فعال سازي و كنترل واحد ADC (تنظيم رجيسترهاي،ADGSR،ADxSTAT،ADxGDR،ADxCR  (AD0DR0…AD0DR7 وADINTEN

روش فعال سازي و كنترل واحد DAC (رجيستر DACR)

- استفاده از DAC هاي خارجي مانند مدار مجتمع و DDS

- روش فعال سازي و كنتـرل واحـدSPI      (كنتـرل و تنظـيمرجيســـــتر هـــــايSxSPDR،SxSPSR،SxSPCR     ،

(SxSPINT،SxSPCCR

    -روش فعال سازي و كنترل واحد I2c     (تنظيم رجيستر هـاي،I2CSCLL،I2CxADR،I2CxDAT،I2CxSTAT

(I2CxCONCLR،I2CxCONSET،I2CSCLHماژول هاي كنترلي BOR) ARM    ، كـم كـردن مصـرفتوان، فيوزبيت ها و بيت هاي قفل)

- تفاوت ميكروكنترلر هاي ARM

-   وصل قطعات لازم جهت راه اندازي ARM

-   كنترل GPIO     و استفاده از آن در مدرات مختلف (فلاشـر،كنترل موتور DC     و استپر موتور و كنترل رله)

-   بكـارگيري وقفـه هـاي خـارجي جهـت افـزايش سـرعتوكارايي ARM

ارتباط ميكروكنترلر ها از طريق رابط UART و ارسـال ودريافت داده ها

بكارگيري ماژول هاي داخلي ميكروكنترلر ARM

- شبكه كردن چند ميكروكنترلر (در نقاط مختلف يك محـيطصنعتي) و ارتباط دهي آنها از طريق واحد هاي SPI     و I2C 

 - ايجـاد زمـان هـاي دقيـق و زمـان بنـدي كارهـا (Multi Tasking    ) توسط تايمر ها

- استفاده از تايمر ها در مدارات ساعت و كرنومتر

- استفاده از مبدل آنالوگ به ديجيتال (ADC    ) در مدارات اندازه گيري ولتاژ مانند انواع سنسور ها

- تبديل ديجيتال به آنالوگ (DAC    ) در مدارات توليد سيگنالآنالوگ، مدارات توليد موج متناوب و فانكشن ژنراتور

- مدولاسيون پهناي پالس (pwm    ) در مدارات كنترل موتور DC    ، كنترل RGB LED    ، پخش صوت و اينورتر ها)

- استفاده از واحد نقشه ي حافظه (Memory Mapping    ) جهت تخصيص درست منابع

ساخت ولتاژ هاي مورد نياز براي ميكروكنترلر ARM

تنظيم و كنترل واحد GPIO     و Interrupt

- روش راه اندازي LCDدر مد 8 بيتي

- روش راه اندازي LCDدر مد   4 بيتي

- چگونگي ورودي كردن پايه هاي GPIO     جهت اتصال كليد و بكار بردن مقاومت هاي Termination مناسب

- نحوه اسكن صفحه كليد ماتريسي (keypad ) و صفحه كليد كامپيوتر و دريافت كد از آن

- انواع نمايشگر هاي سون سگمنت و نحوه ي مولتي پلكـسكردن آنها

- انواع نمايشگر هاي Dotmatrix     و نحوه ي اسكن كـردن ودر آنها  Refresh

- روش استفاده از آي سي هـايLatch جهـت اتصـال چنـدDotmatrixبراي ساخت تابلوي روان

- روش ارتباط با سنسور هاي IRو كاربرد آنها

- اصول عملكرد يك ريموت كنترلي IRو رمز كردن و پالسي كردن ارسال و دريافت داده

انواع باتري و طريقه ي شارژ كردن هركدام

چگونگي كنترل مدارات شارژر با اسـتفاده از ميكروكنترلـر واستفاده از مدارات Portable     در صنعت

- انواع مدارات شارژر

- كاربرد باتري خورشيدي

ساخت سيستم هاي شارژر باتري و نظارت بر ميزان شـارژ وكم كردن مصرف برق ميكروكنترلـر بـا اسـتفاده از مـد هـايSleepدر حالت بيكاري (Idle) و كاهش مقدار PLL

-كار با توابع ارسال داده بهLCD در دو مد  8بيتي و 4 بيتي

- اتصال كليد و صفحه كليـد بـه ميكروكنترلـرARM جهـتتنظيمات و كنترل عملكرد ميكروكنترلر

- نمايش اعداد بر روي نمايشگر هـاي سـون سـگمنت و داتماتريس براي مشاهده از راه دور

- بكارگيري آي سي هاي Latch و اتصال چنـدين نمايشـگردات ماتريس براي ساخت تابلوي روان

- استفاده از سنسور هاي گيرنده و فرسـتنده ي مـادون قرمـزجهت شمارش خط توليد كارخانه ها و رفع نويز اين سنسور ها

- ساخت يك ريموت كنترلي مشابه ي كنترل تلويزيون Sonyو كنترل مدارات از اين طريق

پردازش سيگنال هاي آنالوگ با استفاده از واحد ADC

- انواع سنسور هاي دماسنج (آنالوگ و ديجيتال)

- عملكرد سنسور هاي ترموكوپل و PTC     و NTC

- عملكرد سنسور هاي گاز، رطوبت، فشار، ضربه و نور

- اصول عملكرد يك مولتي متر در اندازه گيري ولتاژ، جريان و اهم

- چگونگي اسـتفاده از مقايسـه كننـده ي آنـالوگ در مـداراتخازن سنج و سلف سنج

- اصول عملكرد صفحات لمسي (Touch Screen    )

    -روش بدست آوردن مختصات از صفحه ي لمسـي و نمـايشآن روي LCD     كاراكتري

- اصول عملكرد LCD     گرافيكي و نحوه ي نمايش عكـس ومتن روي اين LCD     ها

- روش ارتباط دادن صفحات لمسي با GLCD

- اصول استفاده از سنسور هاي مغناطيسي جهت اندازه گيـريشتاب و زاويه ي حركت يك جسم

- انواع سنسور هاي مغناطيسي و اثر هال

- روش استفاده از سنسور هـاي مغناطيسـي در سيسـتم هـايژيروسـكوپ و اندازه گيري شـمال و جنوب مغناطيسي در سيستم هاي ناوبري و هواپيمايي

- روش استفاده از سنسور هاي اثر هـال جهـت انـدازه گيـري جريان هاي خيلي بالا

-طراحي مدار خاموش و روشن كردن اتوماتيك كولر و بخاري

- اندازه گيري دماي بالا با استفاده از سنسور     100PT

- ساخت يك مولتي متر ديجيتال و كاربرد آن در اندازه گيـريولتاژ و جريان قسمت هاي مختلـف مـدار و اعـلام هشـدار درقسمت هاي حساس در صورت خرابي

- ساخت مدار محافظ اتوماتيـك بـرق در صـورت افـزايش يـاكاهش بيش از حد برق

- راه اندازي GLCDو نمايش عكس و متن بر روي آن

- اتصال Touchscreen و بدست آوردن مختصات محل لمس شده و نمايش آن روي LCD  كاراكتري

- ساخت يك فتوسل و يك مدار حساس به ضربه

- ساخت مدار كنترل آسانسور با صفحه ي لمسي و GLCD

- ساخت مدار اسيلوسـكوپ ديجيتـال و نمـايش شـكل مـوجورودي بر روي يك GLCD     و دفتر نقاشي ديجيتال

- استفاده از سنسور هاي مغناطيسي دو و سـه محـوره جهـتاندازه گيري شتاب و زاويه

- ساخت يك Joystic با استفاده از سنسور هاي مغناطيسي

-   ساخت يك قطب نما و ژيروسكوپ با استفاده از سنسور هاي مغناطيسي

-   ساخت مدار اندازه گيري جريان هاي بالا و دور موتور با استفاده از سنسور هاي اثر هال

- ساخت مدار هشدار دهنده ي گاز، افزايش فشار و رطوبت

كنترل دستگاه هاي جانبي با استفاده از واحد UART

  وBlock Diagram      وFront Panelبررسـي دو محـيطControlو  Indicatorتنظيم عناصر به صورت

- بررسي درايور هاي نرم افزار Labview   و درايور ارتبـاط بـاپورت هـاي كـامپيوتر (ارسـال داده، دريافـت داده، بـاز كـردنپورت، بستن پورت، تعيين نرخ ارسال و VISA )

- چگونگي سـاخت يـك فايـل اجرايـي (EXE    ) از نـرم افـزارLabview

ارسال اطلاعات از طريق ماژول بلوتوث 

- تنظيم و ارتباط با ماژول     GSM وGPS      و كنترل آن

- ارسال و دريافت پيام كوتاه و برقراري تماس صوتي

- استفاده از آي سي     8888MT     جهت تشـخيصTone      كليـدهاي فشرده شده

- كنترل مدارات با استفاده از ماژول GSM

- برقراري تماس صوتي با استفاده از ماژول GSM

- كنترل مدارات از طريق خط تلفن و ساخت كالر آي دي

- ارتباط دو ميكروكنترل ر از طري ق م اژولRF و ارسال ودريافت داده به صورت بي سيم

- تنظيم سرعت و ارتباط با آي سي     232FTجهت انتقال داده بين كامپيوتر و ميكروكنترلر

- نمايش داده هـاي دريافـت شـده در كـامپيوتر (بـاHyper Terminal     يا نرم افزار مشابه)

- ارسال داده از كامپيوتر به ميكروكنترلر (با نرم افزار Hyper Terminal     يا نرم افزار مشابه)

- كاربا نرم افزار Labviewو دريافـت داده از ميكروكنترلـر ازطريق آي سي  232FTيا پورت سريال و نمايش آن

- ارسال داده از طريق نرم افزار Labviewبه ميكروكنترلـر وكنترل ميكروكنترلر

- كنترل شبكه اي از ميكروكنترلر ها با نرم افزار Labview

طراحي برنامه ي UART نرم افزاري

تنظيم و استفاده از واحد Timer     و PWM

- اصول بكارگيري و تنظيم تايمر براي ايجاد زمان دقيق

- نحوه ي ساخت ساعت با استفاده از تايمر

- اصول زمان بندي ارسال و دريافت داده از طريـق ارتباطـاتسريال و شبكه با استفاده از تايمر

- اصول استفاده از تايمر در سيستم هـايMulti Tasking      و سيستم عامل بلادرنگ جهت اختصاص زمان

- روش ساخت فركانس KHz40     براي سنسور آلتراسونيك

- چگونگي تست سنسور آلتراسونيك

- چگونگي آشكار كردن فاصله ي يك جسم با استفاده از ايـنسنسور

- چگونگي استفاده از تايمر جهت محاسبه ي فاصله ي جسـماز سنسور آلتراسونيك

چگونگي تنظيم مدارات تقويت كننده ي سنسـور گيرنـده ي آلتراسونيك جهت افزايش كارايي و فاصله ي تشخيص سنسور

كنترل دستگاه هاي جانبي با استفاده از واحد SPI و I2C

- اصول استفاده از حافظه يMMC و نحوه ي ارتباط با ايـنحافظه جهت خواندن و نوشتن اطلاعات به صورت Sector به Sector

- چگونگي كد شدن يك فايل صوتي و رمز گشايي فايل هاي Wav- مفهوم Sample Rate و Bit Rate در مدارت صوتي - روش راه اندازي آي سي پخش صوت VS1003b

- روش ارســال و دريافــت صــوت از آي ســيVS1003b و تنظيم ميزان بلندي صدا به صورت SPI - روش ساخت يك ضبط كننده ي صوتي

- عملكرد آي سي AT24Cxxxx و ذخيـره ي اطلاعـات درآن

- اصول خواندن و نوشتن زمان از آي سي 1307DS

روش ارتباط با شبكه و ارسال و دريافت داده از آن با استفاده از آي سي 60ENC28j

ارتباط با آي سي هاي ADC به صورت SPI و I2C

- خوانــدن فايــل هــاي صــوتي (WMA ،MP3 ،Wav وMIDI) و ارسال آن براي آي سي VS1003b بـراي سـاختمدار پخش صوت

- بكارگيري مدار پخش صوت در مدارات تلفـن بـراي سـاختمنشي تلفني

- ساخت مدار ساعت و تاريخ قابـل تنظـيم بـه همـراه بـاتريBackup براي حفظ زمان در صورت رفـتن بـرق بـا آي سـي1307DS

- طراحي مداري كه بتواند در صورت قطع برق، بـرق قسـمتهاي مهم مدار را تامين نمايد و در صورت وصـل بـرق بتوانـد

باتري Backup را شارژ نمايد

- استفاده از آي سي AT24Cxxxx براي ذخيره ي اطلاعات و ساخت مدار ذخيره و بازيابي رمز از اين آي سي (قفل رمزي)

- ساخت مدار دفتر تلفن ديجيتال با استفاده از آي سـي هـايAT24Cxxxx) EEPROM) يا حافظه ي MMC

- ساخت مدار ارتباط با شبكه از طريق آي سي 60ENC28j

بكارگيري اصول EMC و حذف نويز

- اصول كار با رگولاتور هاي سـوييچينگ ماننـد 2576LM و نقش آنها در كاهش نويز

- كاربرد سلف و خازن و ديود هرزگرد در مدارات براي كاهش نويز

- اصول طراحي مدار چاپي مصون در برابر نويز

انواع نويز (از بيرون مدار، از مدار به بيرون و از مدار به خود مدار)

-                     طراحي تغذيه ي مدارات با استفاده از آي سي2576LM

-                     استفاده از سلف، فريت بيد و ترانس EMIدر ورودي تغذ يـه براي حذف نويز

-                     بكارگيري توزيع خازني مناسب در بـرد بـراي هـم پتانسـيل كردن قسمت هاي مختلف برد و تثبيت ولتاژ

استفاده از Polygon، چند لايه كردن بـرد، طراحـي مسـير برگشتي جريان، تنظيم طـول مسـير هـا، كـاهش تعـدادVia ، جلوگيري از تغيير طول مسير ها، برابر سازي طول مسـ ير هـا،راه هاي جلوگيري از هم شنوايي و طراحي محفظه ي مناسـببراي برد مدار چاپي و چينش مناسب قطعات براي جلوگيري از نويز پذيري

تنظـيم تـايمر سـگ نگهبـان (Watchdog Timer) بـراي ايمني مدار در برابر نويز

بكارگيري امكانات پيشرفته ي سري 7ARM9 ، ARM، Cortex-M3 و ARM11

-   عملكرد ماژول هاي داخلـي ميكروكنترلـرMMU) ARM ،،Image Sensor ،MCI ،Ethernet ،USB ،EBI ،DMA و استفاده از آنها بـراي كـاهش (CANوLCD Controller زمان طراحي پروژه

-   روش اتصـــال RAM خـــارجي و Flash خـــارجي بـــه ميكروكنترلر ARM جهت نصب سيستم عامل

-   روش اتصال LCD رنگي به ميكروپروسسور ARM

-   روش كار با آي سي هاي لايه ي فيزيكي بـراي ارتبـاط بـاشبكه

مراحل نصب سيستم عامل بر روي ميكروپروسسور ARM

-   استفاده از DMA براي جلوگيري از هدر رفتن زمان CPU

-   استفاده از ماژول Ethernet داخلي ARM بـراي برقـراريارتباط با شبكه و اتصال لايه ي فيزيكي مناسب به آن

راه اندازي EBI و اتصـالRAM و Flash خـارجي بـه آنجهت نصب سيستم عامل

-                     اتصال LCD رنگي بهARM براي نمايشگر سيستم عامل

-                     نصب سيستم عامـل و اجـراي آن بـر روي ميكروپروسسـورARM

-                     راه اندازي ماژول USB و ارتباط دهي آن بـا دسـتگاه هـايمختلف

راه اندازي مـاژولMCI بـراي افـزايش سـرعت ارتبـاط بـاحافظه هاي MMC

روش هاي برنامه ريزي و عيب يابي ميكروكنترلر ARM

-   روش تنظيم كامپايلر Keil وIAR

-   تفاوت كامپايلر Keil و IAR

استفاده از مد Boot در ميكروكنترلر ARM جهت برنامه ريزي بدون نياز به پروگرامر از طريق پورت سريال و USB

- استفاده از پروگرامر JTAG جهت برنامه ريزي و Debug كردن برنامه ي نوشته شده براي ميكروكنترلر

- برنامه نويسي در هر دو كامپايلر Keil و IAR

 

preregistration key2

اطلاع از شروع دوره آموزشی


 

جهت دانلود نرم افزار مورد نیاز برای برنامه ریزی و کار با میکرو کنترلر های ARM به صفحه دانلود مراجعه نمایید ==> صفحه دانلود نرم افزار های ARM

 


 


ثبت نام در دورهآموزشی LPC , ARMسریSTM32

 

 registration1


 

جهت پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در دوره آموزشی فوق اینجا کلیک کنید و پس از ورود به کاربری خود از مجموعه دپارتمان مهندسی برق ، گروه دروس کنترل ابزار دقیق دوره آموزشی ARM سری STM32 را انتخاب نمایید.

students

 

نام کاربری ندارید!؟

 

نگران نباشید! کافیست ابتدا  اینجا کلیک کنید و پس از انتخاب عضویت و پیش ثبت نام جدید از مجموعه دپارتمان مهندسی برق ، گروه دروس کنترل ابزار دقیق دوره آموزشی ARM سری STM32 را انتخاب نمایید. پس از تکمیل مراحل کاربری شما برایتان ایمیل خواد شد و به راحتی میتواند برای ثبت نام یا پیش ثبت نام در سایر دوره ها اقدام نمایید.

new students

 

 

 


 

دانلود نرم افزارهای مرتبط با میکروکنترلر ARM

 هنگام کار با میکروکنترلرهای ARM به نرم افزار های مختلفی نظیر ... , Keil , JLink , FlashMagic , ARMwizard , Image2LCD نیاز داریم در این بخش برخی از نرم افزار های مورد نیاز جهت دانلود در اختیار شما قرار می گیرد. همچنین در صورتی که نیاز به آمورش حرفه ای و تخصصی این مبکرو کنترلر دارید می توانید با کلیک بر روی لینک و تصویر زیر سرفصل دوره آموزشی را مشاهده نموده و پس از آن اقدام به ثبت نام در دوره آموزشی نمایید.

 

مشاهده سر فصل دوره آموزشی میکرو کنترلر ARM مطابق استاندارد فنی و حرفه ای

preregistration key2

اطلاع از شروع دوره آموزشی

 

 


 

نرم افزار Keil MDK ARM 5.0

 

keil5 logo

 

 


 

نرم افزار keil 4.74

 

keil 4

 

Blue Download Folder دانلود قسمت اول نرم افزار keil 4.74   (لینک غیر مستقیم)

Blue Download Folder دانلود قسمت دوم نرم افزار keil 4.74   (لینک غیر مستقیم)

Blue Download Folder دانلود قسمت سوم نرم افزار keil 4.74 (لینک غیر مستقیم)

Blue Download Folder دانلود قسمت چهارم نرم افزار keil 4.74 (لینک غیر مستقیم)

Blue Download Folder دانلود قسمت پنجم نرم افزار keil 4.74 (لینک غیر مستقیم)

Blue Download Folder دانلود قسمت ششم نرم افزار keil 4.74 (لینک غیر مستقیم)

Blue Download Folder دانلود قسمت هفتم نرم افزار keil 4.74 (لینک غیر مستقیم)

Blue Download Folder دانلود قسمت هشتم نرم افزار keil 4.74 (لینک غیر مستقیم)

Blue Download Folder دانلود قسمت نهم نرم افزار keil 4.74 (لینک غیر مستقیم)

Blue Download Folder دانلود قسمت دهم نرم افزار keil 4.74 (لینک غیر مستقیم)

 


نرم افزار JLink

جهت امکان اتصال پروگرامر جیلینک به کامپیوتر باید ابتدا نرم افزار JLink نصب شود نسخه های  V490b و V426b را میتوانید از لینکهای زیر دانلود کنید.

Blue Download Folder دانلود نرم افزار LinkARM (لینک غیر مستقیم دانلود)

 

Jlink SEGGER

 

 


 

نرم افزار FlashMagic

برای پروگرام کردن میکروکنترلرهای lpc با پورت سریال از این نرم افزار استفاده می شود

Blue Download Folder دانلود نرم افزار Flashmagic  (لینک دانلود غیر مستقیم)

 

Flash Magic

 

 


 

نرم افزار ARMwizard

از نرم افزارARMwizard برای  میکروکنترلرهای سری NXP استفاده می شود و کاربرد عمده آن مشاهده پایه های یک پریفرال است. ضمن اینکه می تواند یک کد اولیه از پیکربندی بعضی قسمت ها ارائه کند.

Blue Download Folder دانلود نرم افزار ARMwizard_v3.3.0  (لینک غیر مستقیم)

 

ARMwizard

 


 

نرم افزار HyperTerminal

از هایپرترمینال ویندوز 7 و نرم افزار ترمینال برای مانیتورینگ پورت سریال استفاده میشود

Blue Download Folder دانلود نرم افزار Hyper Terminal For Win7 (لینک دانلود غیر مستقیم)

Blue Download Folder دانلود نرم افزار Terminal (لینک دانلود غیر مستقیم)

 

Terminal

 

 


نرم افزار Image2Lcd

جهت تبدیل عکس و نمایش آن بر روی TFTLCD از نرم افزار ImageLCD استفاده میشود.

Blue Download Folder دانلود نرم افزار Image2Lcd

 

Image2Lcd

 


 

نرم افزار SAM-BA

از نرم افزار sam-ba برای آیدیت کردن فایرور پروگرامر جیلینگ استفاده می شود

Blue Download Folder دانلود نرم افزار sam-ba_2.10

 

sam-ba

 

 

 


 

درایور مبدل های USB به سریال

درایور مبدل یو اس بی به سریال آی سی CP210x و PL2303 :

Blue Download Folder CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers

Blue Download Folder PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_10

 

 

نرم افزار Free USB analyzer

از نرم افزار free usb analyzer جهت مانیتورینگ یو اس بی استفاده می شود

Blue Download Folder دانلود نرم افزار Free usb analyzer

 

 نرم افزار Wireshark

در صورت نیاز به مانیتور کردن شبکه اترنت می توانید از Wireshark برای مانیتورینگ شبکه استفاده می شود

Blue Download Folder دانلود نرم افزار Wireshark-win32-1.10.5

 

Wireshark

 


 

نرم افزار  hercules

برای ارسال دریافت UDP و TCP در شبکه از نرم افزار hercules استفاده می شود

Blue Download Folder دانلود نرم افزار hercules_3-2-6

 

Hercules

 

 


 

نرم افزار stm32cubemx 

نرم افزار stm32cubemx برای کار با سری های stm32

Blue Download Folder دانلود نرم افزار stm32cubemx

برای نصب این نرم افزار نیاز به java است نسخه جاوای مورد نیاز را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

Blue Download Folder دانلود نرم افزار sun.java.7.0.80.x86

 

در صورت نیاز به کلمه عبور در هنگام اجرا و باز کردن فایل ها از پسورد: www.csieee.com  یا   www.arm-education.ir استفاده نمایید.

 

مهندسی الکترونیک

01 خرداد 1392
منتشرشده در training

اطلاعات مربوط به دوره های مهندسی الکترونیک را در این بخش دنیال کنید

آدرس

آدرس:
اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، ابتدای خیابان شیخ مفید
تلفن:
36639122 - 36639522 (031)
فکس:
36642104 (031)
وب سایت:
www.csieee.com
ایمیل:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درباره ما

مجتمع آموزشی کنترل صنعت با هدف ارتقا دانش مهندسی در بین دانشجویان و مهندسان فارغ التحصیل گرایش های مختلف مهندسی برق در سال 1389 با مجوز رسمی از وزارت کار رفاه و تعاون ( سازمان فنی و حرفه ای کل کشور) و با بهره گیری از برجسته ترین مهندسان شاغل در صنایع مختلف کشور که دارای سوابق درخشان کاری و سابقه تدریس گسترده هستند از شرکت اصلی و پس از 10 سال فعالیت درخشان در صنعت کشور و با دو دپارتمان مستقل آموزشی مهندسی قدرت و اتوماسیون صنعتی منشعب گردید. در سال 1393 جهت رفع نیاز سایر رشته های مهندسی و ارائه دانش فنی روز به سایر گروه ها  دپارتمان های مهندسی مکانیک ، مهندسی عمران و مهندسی معماری در این مرکز راه اندازی گردید. در حال حاضر این مرکز با برخورداری از پیشرقته ترین امکانات آماده ارائه دوره های تخصصی منطبق بر تکنولوژی روز دانیا به کلیه دانشحویان ، مهندسان و شرکت ها می باشد

شبکه های اجتماعی